Werkpakket 6: Intensivering van de syntheseprocessen

Werkpakket 6: Intensivering van de syntheseprocessen

WP 6 is bedoeld voor de uitwerking van een intensiever procedé voor de productie van de meest veelbelovende dendrimeren en/of polymeren die tijdens WP 3 tot 5 werden ontwikkeld en gekarakteriseerd. Die studie vindt dus plaats na de eerste ontwikkelingsfase in het laboratorium. Het gaat erom een geoptimaliseerd procedé te definiëren aan de hand waarvan die moleculen zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

De chemische industrie is voortdurend op zoek naar minder dure, meer rendabele, milieuvriendelijker, veiligere en energiezuinigere processen. Een intensifiëring van de processen kan hier een uitkomst bieden.

Die intensifiëring is een multidisciplinaire, in de chemische industrie vrij recente strategie die productieprocessen en de bijhorende chemische reacties wil verbeteren. In de praktijk sluit die strategie aan bij de groene chemie. Er zijn drie mogelijkheden: de ontwikkeling van multifunctionele reactoren (die bijvoorbeeld verschillende fases in één mogelijk maken), het creëren van alternatieve omstandigheden (hoge druk, lozingsregime,...) of ononderbroken continue processen (micro/mesofluïdica,...).

In het kader van dit project is het de bedoeling een continu operationeel protocol te definiëren aan de hand waarvan bevredigende hoeveelheden van de verschillende geselecteerde dendrimeren/polymeren kunnen worden geproduceerd. In dit stadium is het procedé moeilijk te beschrijven zonder de voorbereidende werken van WP 3-5. Oplossingsvolumes van 5-10 mL/min (of 1,8 tot 3,6 L op een shift van 8 uur) kunnen echter worden beschouwd als redelijk ambitieuze doelstellingen.

Bovendien zal ook de enzymatisch gecatalyseerde decoratie van de dendrimeren met bv antioxidatieve moleculen op grotere schaal (2 tot 3 L batch schaal) worden uitgevoerd. Dergelijke processen kunnen ondernemers uit de INTERREG-zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen overtuigen van de validiteit en de industriële haalbaarheid van de moleculen die in het kader van dit project werden ontwikkeld.

Banner